• Nov 9, 2008

    cebu street scene @ flow magazine!