• Mar 1, 2014

    Cebu x Cali    Leero x Saike x Basic Lee x Flai x Gats
    Rahman St., Mango, Cebu City

    Photo by: Saike