• Nov 12, 2008

    guerilla art by raymund fernandez!

    cebu daily news..Wednesday, Nov. 12, 2008!