guerilla art by raymund fernandez!

cebu daily news..Wednesday, Nov. 12, 2008!