Cebu x CaliLeero x Saike x Basic Lee x Flai x Gats
Rahman St., Mango, Cebu City

Photo by: Saike